Bronnen
Bronnen
1. “geboorte akte,” 7 oktober 1912, nr 230, G.A. Middelburg, fiche m/1912/2.
AKTEN VAN GEBOORTE EN ERKENNING

April
No. 230
Jan Cornelis Roose

Heden den zevende, October negentien honderd twaalf,, verscheen voor mij , ambtenaar van den burgelijken stand van Middelburg, , Jacobus Lucas Roose, oud achtentwintig jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Middelburg, welke mij heeft verklaard, dat op den zesde van de maand October, negentien honderd twaalf, des voormiddags ten negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk L, nommer negen en vijftig, is geboren een kind van het mannelijke geslacht, van hen aangegever en van Maria Bal, zonder beroep, wonens als zijne echtgenoote, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen Jan Cornelis.
Welke aangift en verklaring zijn geschied in bijwezen van Matthis Cornelius Roose, oud vier en vijftig jaren, van beroep werkman, wonende te MIddelburg en van Frans Caljouw oud een en dertig jaren, van beroep sjouwerman wonende te Middelburg, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte, die, na gedane voorlezing is geteekend.

De ambtenaar voornoemd;
2. “geboorte akte,” 13-10-1882, GA Middelburg.
3. “overlijdens akte,” 13 -01-1882, GA. Middelburg.
4. “overlijdens akte,” 13 -7 -1835.
5. “Huwelijksakte,” akte 41 fiche 1882/1, GA Middelburg.
6. “Overlijdens akte,” 4-01-1943, 1, overschrijvng vanuit Breda.
7. “ISIS,” zeeuws archief.
Aktenummer (documentnumber) : 2
Aktedatum (date) : 22 3 1873

Jacob de Nooijer

Bruidegom Huwelijksakte op zaterdag 22 maart 1873 Arnemuiden


Bruidegom (bridegroom) : Jacob de Nooijer
Beroep (occupation) : Visser
Leeftijd (age) : 21 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Arnemuiden, op (on) 1 7 1851
Bruid (bride) : Maatje de Nooijer
Beroep (occupation) : Visleurster
Leeftijd (age) : 18 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Arnemuiden, op (on) 26 1 1855
Vader bruidegom (father bridegroom) : Jacob de Nooijer
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Grietje van Belzen
Beroep (occupation) : Visleurster
Vader bruid (father bride) : Marinus de Nooijer
Moeder bruid (mother bride) : Jannetje Keur

      

Bron:

Huwelijksakten Arnemuiden 1811-1922

Archief:

Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer n.v.t.

Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940

 
8. “ISIS,” zeeuwsarchief.nl, 8-11-2004.
Aktedatum : 2-7-1851, aktenummer (documentnumber) : 40
Bron:

Geboorteakten Arnemuiden 1811-1902

Archief:

Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer n.v.t.

Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940
9. “akte van huwelijk,” 27-11-1908, akte 132, ga middelburg.
10. “Geboorte akte,” 7april 1884, 146, G.A. Middelburg, fiche m/1884/1.

AKTEN VAN GEBOORTE EN ERKENNING

April
No. 146
Jacobus Lucas Roose


Heden den zevende, van de maand april des jaars een duizendachthonderdvierentachtig, verscheen voor mij ????????, ambtenaar van den burgelijken stand van Middelburg, provincie Zeeland, Matthijs Cornelius Roose, oud vijfentwintig jaren, van beroep Smid, wonende te Middelburg, welke mij heeft verklaard, dat op den zesde van de maand April, des jaars achttien honderd vier en tachtig, des avonds ten halftien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk G, nommer honderdachttien, is geboren een kind van het mannelijke geslacht, van hier aangegeven van Johanna Gernler, zonder beroep, wonens als zijne echtgenoote, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen Jacobus Lucas.
Welke aangift en verklaring zijn geschied in bijwezen van Lucas Gernler, oud zevenen vijftig jaren, van beroep werkman, wonende te MIddelburg en van Hendrik Johannes Luijen oud zes en vijftig jaren, van beroep pakhuisknecht wonende te Middelburg, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
Hiervan is aanstonds opgemaakt deze akte, die, na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

De ambtenaar voornoemd;
11. “overlijdens advertentie,” pzc.
12. “geboorte akte,” 3 mei 1886, 156, G.A. Middelburg, fiche m/1996/1.
13. “Overlijdens akte,” 23 september 1939, nr. 178, G.A. Middelburg.
Overlijdens AKTE

nr. 178

Heden drie en twintig September negentienhonderd negen en derig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Middelburg: Labruijere, Andries oud zestig jaren, lijkdienaar wonende te middelburg, die verklaarde, dat op drie en twintig September dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in deze gemeente Rozenstraat nummer drie en twintig is overleden Bal, Maria oud drie en vijftig jaren, zonder beroep geboren te Middelburg, gehuwd met Roose, Jacobus Lucas, dochter van Bal, Jan en van de Bree, Louwerina, beiden overleden.

Waarvan akte, welke is voorgelezen
14. 1953 duplicaat, fam Mulder, “Trouwboekje.”
15. mar 1992, weesp, 53,219, 7329813, 75.
17. isis.
zeeuw archief
18. “Geburtsurkunde,” 12 juli 1899, 181, Gronau, Standamt.
20. mar 1992, weesp, 53,212, 7933361, 27, 18 sep ? of 8 sep.
21. Rien Daane, http://home.planet.nl/~rinusd/intronl1.htm, 20-12-2004.
22. “geboorte,” 12-10-1878, aktenummer (document number) : 416, GA Middelburg.
23. mar 1992, weesp, 53,222, 7412118, 91.
24. mar 1992, weesp, 53,218, 8118262, 64.
25. “Gezinskaart Amsterdam.”
26. mar 1992, weesp, 53,218, 8118262, 28.
27. mar 1992, weesp, 53,227, 7329812, 92.
28. mar 1992, weesp, 53,212, 7329812, 54.
29. mar1992, weesp, 53,215, 7329812, 54.
30. mar 1992, weesp, 53,226, 7933361, 6.
31. mar 1992, weesp, 53,219, 7329813, 73.
32. “Huwelijksakte,” 15-1-2004, akte 110, Gem. Archief Amsterdam.
33. persyn, http://users.pandora.be/bosschaerts/NL/index.html, 24-02-2005, Stamboom Bosschaart belgië.
34. mar 1992, weesp, 53,219, 7933361.
35. mar 1992, weesp, 53,219, 7933361.
36. 9-10-2003, weesp, 53,211, 793361, 5.
37. mar 1992, weesp, 53,228, 7933361, 6.
38. “van Zeeuwse Stam,” 061 blz 45.
39. mar 1992, weesp, 53,212, 7933361, 5.
40. mar 1992, weesp, 53,216, 8902665, 47.
41. “ovl akte,” 24 aug 1970, 184/1970, thale KR. Quedlinburg Hartz.
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIEK


Sterbeurkunde

Standesamt Thale (Harz), Kr. Quedlinburg Nr. 184/1970

August Ernst Scholz

wonhaft in Weddersleben,--
ist am 19. august 1970--- um 09 Uhr 15 Minuten
in Thale (Harz)--- verstorben.
Der Verstorbene war geboren am 22. Dezember 1898--
in Ströbeln, Kr Swcheidnitz.---
Der Verstorbene war verheiratet mit Ida Emma Scholz
geb. Marsch.

Thale (Harz) den 24. August 1970

Leter der Standesamtes
42. “geburtsurkunde,” 20 mei 1943, 9/1926, Semmelwitz KR jauer.
Geburtsurkunde

Standesamt Semmelwitz, Kreis Jauer -------Nr. 9/1926
Heinz Konrad Scholz
ist am 2. März 1926-----
in Seckerwitz, Kreis Jauer -----------geboren

Vater: Steinarbeiter Ernst August Scholtz, wohnhaft in Seckerwitz

Mutter: Berta Scholz, Geborene Knoblich, wohnhaft in Seckerwitz


Anderungen der Eintragung---------Semmelwitz den 20. Mai 1943
43. “Sterbeurkunde,” 2 12 1994, 29/1994, Wusterwiz.
Sterbeurkunde

(standort) Wusterwitz,Ldkrs. Potsdam-Mittelmark
no. 29/1994
Rosa Martha Emma Scholz geb. Lieber


(Wonhaft in ) Wusterwitz

ist am 07. dezember 1994 --17.30 uhr
in Wusterwitz -- verstorben

Die verstorbene war geboren am 27 mei 1923
in Heidau.

Die verstorbene war verheiratet mit Heinz Konrad Scholz.


Wusterwitz den 12e Dezember 1994.

Der standesbeamte

---------------
44. “huwelijksakte,” reg.6;fol.88v, Amsterdam.
45. Amsterdam, 03 09 1909, 48.
46. “huwelijks akte,” 20-11-1912, reg 31;fol. 18, Gemeente Archief Amsterdam.
47. “geboorte,” 26 nov 1883, 455, GA Hilversum.
48. “ovl akte,” 24 -11-2006, 157, GA amsterdam.
49. Amsterdam, 19-03-2007, OD-dl 181 fol 74.
50. “overlijden,” 19-03-12007, 6967, amsterdam.
51. “geboorteakte,” 42, Rijnlands midden.
52. “ovl akte,” 142, Ga Nijkerk.
53. “ovl akte,” 120, GA Nijkerk.
54. “geboorte,” 108, ga nijkerk.
55. “Huwelijksakte,” reg.3D;fol.41 , asd.
56. amsterdam, 19-03-2007, OD dl 91 fol 176.
57. “Huwelijk,” 19-3-2007, 447 reg 5;fol.35, GA Amsterdam.
58. “geboorte akte,” 106, GA Nijkerk.
59. “Huwelijkakte,” reg.29;fol.18v .
60. “Huwelijksakte,” Aktenummer: reg.2F;fol.37 , Amsterdam.
61. “huwelijk,” 19-03-2007, dl 2 53v, GA amsterdam.
62. Hilversum, 22 juli 1882, 2956.
63. “geboorteakte,” 122, ga nijkerk.
64. “geboorteakte,” 207, ga nijkerk.
65. “ovl akte,” 23, GA Nijkerk.
66. “geboorteakte,” 37, ga nijkerk.
67. “ovl akte,” 113, GA Nijkerk.
68. “geboorteakte,” 75, ga Nijkerk.
69. “ovl akte,” 43, GA Nijkerk.
70. “geboorteakte,” 99, GA Nijkerk.
71. “ovl akte,” 107, GA Nijjkerk.
72. “Huw.akte,” 5, Hilversum.
73. “Huwelijksakte,” reg.12;fol.19 , asd.
74. “Huw.akte,” reg.10;fol.50v , asd.